top of page
s535395108147995981_p145_i1_med_hr.jpeg

Mokuna III - Moʻolelo Kaʻao

Nā moʻolelo hoʻoniua puʻuwai i kaʻa maila iō kākou nei.

Ka hoʻomaka ʻana o kekahi mau kaʻao:

Hiʻiakaikapoliopele
Kawelo
Mākālei
Lāʻieikawai

He mau kaʻao no Maui:

No Kaululaau

Laukaʻieʻie

Hakakā me ka Manō

He mau māhele kaʻao no Kailua:

Mākālei

Hiʻiakaikapoliopele, Ka Na'i Aupuni

16 Ianuali 1906

17 Ianuali 1906

18 Ianuali 1906

He mau kaʻao pōkole (a hoʻopōkole ʻia paha):

No Kupanihi

No ʻIwa

No Kepakailiula

No Punia


He māhele hoihoi o kekahi mau kaʻao:

Haʻalele ʻo Pele mā i ka ʻāina hānau.

Kuokoa Home Rula. 17 Ianuari 1908.

Hakakā ʻo Hiʻiaka iā Kilioe mā.

Kuokoa Home Rula. 17 Kēkēmapa 1909.

Kuokoa Home Rula. 24 Kēkēmapa 1909.

Kuokoa Home Rula. 31 Kēkēmapa 1909.

Pae ʻo Kawelo i Pōkaʻī, Oʻahu.

Kuokoa Home Rula. 26 Pepeluali - 12 Malaki 1909.

bottom of page