top of page
< Back

Hoʻokahua

He aha ia mea he Hawaiian Literature, a pehea e kaunoʻo ʻia ai?

Silva, Noenoe. "E Lawe i ke Ō." Hulili, vol. 6.

Basham, Leilani. Ka Lāhui Hawaiʻi: He Moʻolelo, He ʻĀina, He Loina, a He Ea Kākou. Hulili, vol. 6.

Duckworth, W. Donald. "Introduction." Folktales of Hawaiʻi.

Charlot, John. "A Politics of Beauty." The Hawaiian Poetry of Religion and Politics.

Poepoe, Joseph Mokuʻōhai. "Ka Moolelo o ko Wakea ma Noho Ana ma Kalihi - Ka Loaa ana o ke Akua Ulu o Kamehaʻikana." Ka Moolelo Hawaii Kahiko. Ka Naʻi Aupuni, 2 Mei 1906 - 25 Mei 1906.

Poepoe, Joseph Mokuʻōhai. Ka Moolelo Hawaii Kahiko. Ka Naʻi Aupuni, 1-7 Pepeluali 1906.Emerson, Nathaniel. "Introduction." Unwritten Literature of Hawaiʻi: The Sacred Songs of the Hula. Washington: Government Printing Office, 1909. pp. 38-41.

Emerson, Nathaniel B. "Preface." Pele and Hiʻiaka: A Myth from Hawaii. Honolulu: N.B. Emerson, 1915. pp. V-VII.

Thompson, Vivian L. Hawaiian Legends of Tricksters and Riddlers. Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 1990. select pages.

Westervelt, W.D. "Forward" and "Introduction." Hawaiian Legends of Old Honolulu. Orig. 1915.

Westervelt, W.D. "Legend of the Breadfruit Tree." Hawaiian Legends of Old Honolulu. Global Grey, 2019. pp. 21-25.

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page