top of page

10 ʻApelila 2024

Hoʻolālā Mokuna Moʻolelo

‘Aʻohe papa i ka lā 3 a me ka lā 8 o ʻApelila!


‘O ka wā hoʻi kēia e hoʻolālā pono ai i kāu mokuna moʻolelo, ka mea hope loa hoʻi e haku ai i kēia kau. Ma mua o ka papa i ka lā 10, e hoʻokō ʻia kēia mau mea:

  • he ʻolokeʻa (outline) no ka moʻolelo lōʻihi piha

  • he ʻolokeʻa no ka mokuna hoʻokahi āu e kākau piha ai, me ka wehewehe pono ʻana i ke ʻano o ka meʻe nui o kāu moʻolelo

  • hoʻokomo ʻia ua mau ʻolokeʻa nei ma loko o kēia faila

  • loaʻa kekahi kumu hoʻohalike mai kekahi moʻolelo kaʻao kahiko - he māhele nō i ʻane like kona ʻano me ke ʻano o kāu mokuna e haku ai. e laʻa, inā he hakakā kāu mokuna, e ʻimi i māhele hakakā ma kekahi moʻolelo kahiko. inā he ʻimina ia, e ʻimi i māhele ʻimina. hoʻokomo ʻia ua kumu hoʻohalike nei i loko o kēia faila - e kamaʻilio ʻia ma ka papa ke hoʻi pū kākou.

bottom of page